Sexpert nieuwsbrief 2

Verlenging Sexpert: Goedkeuring Sexpert II!

Na een aantal maanden spannend afwachten, kwam het goede nieuws dat het IWT (Agentschap voor Inno­vatie door Wetenschap en Technologie) het Sexpert II-dossier heeft goedgekeurd!

Hoewel de inhoudelijke krijtlijnen voor de vervolgon­derzoeken nog niet helemaal vastliggen, biedt deze verlenging ons in elk geval de mogelijkheid om de data -die de komende maanden zullen worden verza­meld- grondig te analyseren. Een hele opluchting! Concreet zal Sexpert II halfweg 2011 van start gaan voor een additionele dertig bijkomende werkmaanden.

Wij wensen dan ook al onze stakeholders van harte te bedanken voor hun steun in dit dossier en voor het aanleveren van de talloze steunbrieven!

Sexpert overlegt met Nederlandse experts

In Nederland heeft men een uitgebreide onderzoekstraditie in het in kaart brengen van seksuele gezondheid. U hoorde ongetwijfeld reeds van de Rutgers Nisso Groep en hun Monitor (seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorgge­bruik). Het Sexpert-team had verschillende contacten en overlegmomenten met Ne­derlandse academici en ervaringsdeskundigen.

We ontvingen er constructieve feedback op het Sexpert meetinstrument en voelden een duidelijke bereidheid tot verdere samenwerking.

Meer weten over Rutgers Nisso? Klik hier.

Stand van zaken meetinstrument

Eind juli werd een eerste versie van het Sexpert-meetinstrument rondgestuurd naar alle stakeholders en Nederlandse experten.

Wij wensen iedereen heel erg te bedanken voor alle constructieve opmerkingen die we mochten ontvangen!

Een vaak terugkerende commentaar betrof de lengte van het meetinstrument. Dit blijft uiteraard ook een grote bezorgdheid van het onderzoeksteam en het doel is nog steeds om de maximale afnameduur tot één uur te beperken.

We zullen de vragenlijst dan ook drastisch moeten reduceren. De volgende criteria zullen daarbij voorrang krijgen:

  • leveren de items informatie op die zinvol zijn vanuit beleidsperspectief?
  • sluiten de items aan bij de vooropgestelde onderzoekshypothesen?
  • zijn de items op betrouwbare wijze te meten via een populatiesurvey?

SAFE II: een nieuwe samenwerking tussen Sexpert en Sensoa in opdracht van IPPF

SAFE II (Sexual Awareness for Europe) is een project van de 'International Planned Parenthood Federation - European Network' (IPPF EN). Het doel van dit project is om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren in Europa te verbeteren. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek wil men zicht krijgen op wat de seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren kan beïn­vloeden. België is één van de vijf Europese landen dat deelneemt aan het project.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Sexpert-team in opdracht van Sensoa. Het onderzoek zal zich toespitsen op de seksualiteitsbeleving van jongeren die op jonge leeftijd beginnen met seks (voor de leeftijd van 14 jaar). Hiervoor zullen 40 diepte-interviews worden afgenomen bij jongeren tussen 16 en 18 jaar . Deze ge­gevens bieden een belangrijke meerwaarde in combinatie met de kwantitatieve data die reeds in het Sexpert-project verzameld worden.

Via deze link kom je meer te weten over het SAFE-project en hoe je aan de realisatie van het project kan meewerken.

Sexpert-team = compleet!

We gingen van start met zes promotoren, een coördinator, een datama­nager, twee valorisatieme­dewerkers en vijf onder­zoeksmedewerkers.

Onlangs mochten we nog drie extra onderzoeksme­dewerkers verwelkomen waardoor ons team nu volledig is.